Ce conditii trebuiesc indeplinite pentru a putea deveni PFA. Legislatie PFA

Ce conditii trebuiesc indeplinite pentru a deveni PFA

In primul rand, persoanele fizice autorizate (PFA), intreprinderile individuale si intreprinderile familiale trebuie sa aiba un sediu profesional pe teritoriul Romaniei. Pentru stabilirea sediului profesional este necesar ca PFA, titularul intreprinderii individuale sau oricare membru al intreprinderii familiale, de la caz la caz, sa detina un drept de folosinta asupra imobilului la adresa caruia acesta este declarat.

Orice activitate economica desfasurata permanent, ocazional sau temporar in Romania de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale trebuie sa fie inregistrate si autorizate, in conditiile OUG nr. 44/2008.

Autorizarea functionarii, in conditiile OUG nr. 44/2008, nu exonereaza persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale de obligatia de a obtine, inainte de inceperea activitatii, autorizatiile, avizele, licentele si altele asemenea, prevazute in legi speciale, pentru desfasurarea anumitor activitati economice.

Pot desfasura activitati economice in una dintre formele mentionate anterior persoanele fizice care:

 

– au implinit varsta de 18 ani, in cazul persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru desfasurarea de activitati economice sub forma PFA sau a intreprinderii individuale si al reprezentantului intreprinderii familiale, respectiv varsta de 16 ani, in cazul membrilor intreprinderii familiale;

 

nu au savarsit fapte sanctionate de legile financiare, vamale si cele care privesc disciplina financiar-fiscala, de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal;

 

– au un sediul profesional declarat si detin drept de folosinta asupra acestuia;

 

declara pe propria raspundere ca indeplinesc conditiile de functionare prevazute de legislatia specifica in domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si al protectiei muncii.

Pentru anumite activitati economice este necesara indeplinirea unor conditii de pregatire profesionala si/sau de atestare a pregatirii profesionale.

Etapele ce trebuiesc parcurse pentru inregistrarea si autorizarea functionarii pentru PFA

Documentele necesare pentru inregistrarea in Registrul Comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea functionarii intreprinzatorilor persoane fizice titulari ai intreprinderilor individuale si persoanelor fizice autorizate:

cererea de inregistrare;

 

– dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei;

 

– carte de identitate sau pasaport titulari intreprindere individuala, respectiv titular PFA (fotocopie certificata de catre titular privind conformitatea cu originalul);

 

– documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional / punctelor de lucru (copie legalizata sau copie certificata de parte);

 

– daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);

 

– specimenul de semnatura al intreprinzatorului persoana fizica titulara a intreprinderii individuale, respectiv al PFA (original);

 

– informatiile din cazierul fiscal;

 

– declaratia-tip pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii.

– daca este cazul:

–          precizare din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate intelege sa afecteze folosinta spatiului in vederea stabilirii sediului profesional al intreprinderii individuale/ PFA (declaratie);

–          declaratia privind patrimoniul de afectatiune, in original, si documentele care atesta efectuarea varsamintelor sau calitatea de proprietar, dupa caz (copii certificate);

–          documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate);

–          documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii certificate);

 

– in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European, documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si traducere in limba romana certificata);

 

– dovezile privind plata taxelor / tarifelor legale: taxele de registru.

Documentele necesare pentru inregistrarea in Registrul Comertului, inregistrarea fiscala si autorizarea intreprinderilor familiale:

 

cererea de inregistrare (original);

 

– dovada verificarii disponibilitatii si rezervarii firmei (original);

 

carte de identitate sau pasaport al fiecarui membru (fotocopie certificata de catre titular privind conformitatea cu originalul);

 

documente care atesta drepturile de folosinta asupra sediului profesional / punctelor de lucru (copie legalizata sau copie certificata de parte);

 

daca este cazul, avizul privind schimbarea destinatiei imobilelor colective cu regim de locuinta, prevazut de Legea nr. 230/2007 (completat pe formular-tip, original);

 

specimenul de semnatura al reprezentantului intreprinderii familiale (original);

 

informatiile din cazierul fiscal pentru reprezentant si membrii intreprinderii familiale;

 

declaratia-tip pe propria raspundere a reprezentantului care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii (original);

 

acordul de constituire incheiat de membrii familiei (original);

 

procura speciala pentru reprezentantul intreprinderii familiale desemnat prin acordul de constituire (inscris sub semnatura privata);

 

daca este cazul:

–          precizare din care sa rezulte ca titularul dreptului de proprietate intelege sa afecteze folosinta spatiului in vederea stabilirii sediului profesional al intreprinderii familiale (declaratie);

–          patrimoniul de afectatiune declarat prin acordul de constituire si documentele care atesta efectuarea varsamintelor sau calitatea de proprietar, dupa caz (copii certificate);

–          documentele care atesta pregatirea profesionala (fotocopii certificate);

–          documentele care atesta experienta profesionala (fotocopii certificate).

 

in cazul persoanelor fizice care desfasoara activitate economica autorizata si recunoscuta intr-un alt stat membru al UE sau al Spatiului Economic European, documentatia care atesta functionarea legala, obtinuta in celalalt stat (fotocopie si traducere in limba romana certificata);

 

dovezile privind plata taxelor / tarifelor legale: taxele de registru.

Reprezentantul intreprinderii familiale are obligatia sa solicite inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii, inainte de inceperea activitatii economice. In cazul in care acesta nu formuleaza cererea in termen de 7 zile de la incheierea acordului de constituire prevazut la art. 29 alin. (1) OUG nr. 44/2008, oricare membru al intreprinderii familiale poate sa solicite inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii.

In toate cazurile, cererea de inregistrare in Registrul Comertului si de autorizare a functionarii trebuie formulata in termen de 15 zile de la incheierea acordului de constituire prevazut la art. 29 alin. (1) OUG nr. 44/2008. In caz de nerespectare a acestui termen, este necesara incheierea unui nou acord de constituire.

Inregistrarea in Registrul Comertului a PFA, a intreprinderii individuale si a intreprinderii familiale se face in baza rezolutiei motivate a directorului Oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunal. Daca acesta considera indeplinite conditiile prevazute de art. 8 si 9 din OUG nr. 44/2008, directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunal va dispune inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii PFA, a intreprinderii individuale si a intreprinderii familiale.

Prin aceeasi rezolutie va dispune si inregistrarea in Registrul Comertului a declaratiei-tip pe propria raspundere, data conform prevederilor Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la transmiterea declaratiilor-tip catre autoritatile publice competente.

Daca documentele depuse in sustinerea cererii sunt incomplete, directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunal va dispune prin rezolutie motivata acordarea unui termen de maximum 15 zile pentru completarea acestora. Termenul va fi comunicat solicitantului fie pe loc, daca este prezent, fie prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire. In toate cazurile se vor indica documentele care urmeaza sa fie depuse pana la termenul acordat. La cererea motivata a solicitantului, termenul de 15 zile poate fi prelungit.

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale, directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunal, va dispune prin rezolutie motivata respingerea cererii de inregistrare in Registrul Comertului si de autorizare a functionarii pentru PFA, intreprinderea individuala sau intreprinderea familiala solicitanta, precum si a inregistrarii declaratiei-tip pe propria raspundere date conform Legii nr. 359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Impotriva rezolutiei directorului Oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunal se poate formula plangere in termen de 15 zile de la pronuntare sau de la comunicare, dupa caz. Plangerea se depune la judecatoria in a carei raza teritoriala se afla sediul profesional al solicitantului si se judeca in conditiile dreptului comun.

Aplicarea rezolutiilor directorului Oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunal, cu privire la inmatriculare si orice alte inregistrari in Registrul Comertului, conform OUG nr. 44/2008, nu se suspenda in cursul judecatii.

Cererile adresate instantelor judecatoresti conform OUG nr. 44/2008 sunt scutite de taxa judiciara de timbru si de timbru judiciar.

Dupa ce directorul Oficiului Registrului Comertului de pe langa tribunal va dispune inregistrarea in Registrul Comertului si autorizarea functionarii PFA, a intreprinderii individuale si a intreprinderii familiale, Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunal va elibera certificatul de inregistrare, continand codul unic de inregistrare, certificatul constatator emis in baza declaratiei pe propria raspundere, precum si alte acte prevazute de lege, dupa caz.

Certificatul de inregistrare, continand codul unic de inregistrare, este documentul care atesta inregistrarea in registrul comertului, autorizarea functionarii, precum si luarea in evidenta de catre autoritatea fiscala competenta.

Termenul de eliberare a certificatului de inregistrare si, dupa caz, a certificatului de inscriere de mentiuni este de 3 zile lucratoare, respectiv 5 zile lucratoare, calculat de la data inregistrarii cererii sau, dupa caz, de la data completarii cererii cu documentele solicitate.

O persoana poate avea cate un singur certificat de inregistrare pentru statutul juridic, respectiv cel de PFA, titular de intreprindere individuala sau membru al unei intreprinderi familiale pentru care a fost autorizata.

Orice modificare survenita ulterior inregistrarii in Registrul Comertului (schimbarea sediului profesional, a obiectului principal de activitate, inregistrarea unui punct de lucru, adaugarea unei activitati noi la obiectul principal de activitate etc.) se efectueaza pe baza unei cereri care se depune la Registrul Comertului in care este inregistrata PFA, intreprinderea individuala sau intreprinderea familiala, insotita de declaratia pe propria raspundere, prevazuta la pct. 1.3, 2.3 sau 3.3 din anexa la OUG nr. 44/2008, dupa caz.

Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunal va elibera un nou certificat de inregistrare in cazul schimbarii sediului si a obiectului principal de activitate, iar in celelalte cazuri va elibera certificatul de inscriere de mentiuni si certificatul constatator emis in baza declaratiei pe propria raspundere, precum si alte acte prevazute de lege.

 

Un ultim aspect de care trebuie sa tineti cont este ca, PFA, titularul intreprinderii individuale si reprezentantul intreprinderii familiale vor tine contabilitatea in partida simpla, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Leave a Reply

Newsletter

Facebook

Parteneri

Unibet All
Personalizat de Jellyfish web design Timisoara