Modalitatile de constituire ale unei societatii pe actiuni

Modalitatile de constituire ale unei societatii pe actiuniDupa cum stiti, constituirea societatilor pe actiuni este reglementata de Legea nr. 31/1990 sub doua modalitati:

constituirea obisnuita, prin aporturile asociatilor numita si constituire simultana sau fara apel la public;

constituirea succesiva prin subscriptie publica.

Indiferent de modalitatea folosita pentru constituirea societatii pe actiuni, trebuie sa fie intocmite contractul de societate si statutul si sa se indeplineasca formalitatile prevazute de lege cu parcurgerea unor operatii succesive, intocmirea actelor constitutive, definirea si procedura modalitatilor de constituire a societatii, autorizarea functionarii societatii de catre judecatorul delegat, publicitatea si inmatricularea la Registrul Comertului, dobandirea personalitatii juridice.

1. Constituirea prin subscriptie publica

Daca asociatii care initiaza constituirea societatii pe actiuni nu au resursele financiare necesare pentru a subscrie intregul capital al societatii, ei pot apela la subscriptia publica, adica, pot face o oferta de subscriere, adresata oricarei persoane care dispune, de bani si doreste sa investeasca prin cumpararea de actiuni.

Constituirea societatii prin subscriptie publica implica urmatoarele operatiuni:

– lansarea prospectului de emisiune a actiunilor;

– subscrierea actiunilor;

– validarea subscriptiei si aprobarea actelor constitutive ale societatii de catre adunarea generala a subscriitorilor.

In realizarea acestor operatiuni, un rol important il au fondatorii societatii. Fondatorii sunt semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii.

Calitatea de fondator o poate avea orice persoana fizica sau juridica. Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita si alte infractiuni, pedepsite conform legii. Fondatorii sunt totodata si primii actionari, si, trebuie sa fie cel putin doi.

De asemenea, fondatorii sunt obligati sa indeplineasca toate actele privind intemeierea, iar dupa inmatricularea societatii sunt obligati sa predea administratorilor documentele si corespondenta privind constituirea societatii.

Fondatorii sunt raspunzatori nelimitat si solidar pentru:

– neindeplinirea formalitatilor legale prevazute pentru constituirea societatii;

– obligatiile luate cu ocazia constituirii societatii in nume propriu, dar pe seama acesteia, daca societatea nu-si insuseste aceste obligatii si pentru valabilitatea operatiilor incheiate in contul societatii si luate de aceasta asupra sa.

Toate cheltuielile necesare constituirii sunt suportate de fondatori. De asemenea, consecintele actelor incheiate privind constituirea, sunt asumate de fondatori.

Adunarea constitutiva stabileste cota de participare, din beneficul, ce revine fondatorilor unei societati constituite prin subscriptie publica. Cota prevazuta nu poate depasi 6% din beneficiul net si nu poate fi acordata pentru o perioada mai mare de 5 ani de la data constituirii societatii.

In caz de dizolvare anticipata a societatii, deci inainte de implinirea duratei stabilite prin contract si statut, dar mai ales inainte de implinirea a cinci ani, fondatorii au dreptul sa ceara daune de la societate, daca dizolvarea s-a facut in dauna drepturilor lor.

a) Prospectul de emisiune

Oferta adresata de fondatori publicului, pentru a subscrie actiuni imbraca forma prospectului de emisiune. Prospectul de emisiune va cuprinde datele prevazute la art. 8 din legea 31/1990 care reglementeaza continutul actului constitutiv, cu exceptia celor privind pe administratori si directori, respectiv pe membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, precum si pe cenzori sau, dupa caz, pe auditorul financiar, si in care se va stabili data inchiderii subscriptiei.

Clauza privind capitalul social, va prevedea ca la constituire, fiecare acceptant, trebuie sa verse in numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise la C.E.C. ori alta societate bancara, iar actiunile ce reprezinta aporturi in natura vor trebui acoperite integral. Societatea se va constitui numai daca intregul capital social a fost subscris si fiecare acceptant a varsat in numerar jumatate din valoarea actiunilor subscrise. Restul din capitalul social subscris va trebui varsat in termen de 12 luni de la inmatriculare.

Prospectul de emisiune stabileste data inchiderii subscriptiei. In scopul de a-i proteja pe subscriitori de eventualele abuzuri ale fondatorilor, participarile la beneficiile societatii, rezervate de fondatori in folosul lor, desi acceptate de subscriitori, nu au efect decat daca au fost acceptate de adunarea constitutiva.

Asa cum am mentionat anterior, Adunarea constitutiva va hotari asupra cotei din profitul net ce revine fondatorilor unei societati constituite prin subscriptie publica, cota nu poate depasi 6% din profitul net si nu poate fi acordata pe o perioada mai mare de 5 ani de la data constituirii societatii. Cuprinderea tuturor clauzelor si mentiunilor in prospectul de emisiune este obligatorie.

Prospectul de emisiune trebuie sa imbrace forma autentica si sa fie semnat de fondatori. Inainte de publicare, prospectul de emisiune va fi depus la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde se va stabili sediul societatii. Judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului, constatand indeplinirea conditiilor de la art. 18 alin. (1) si (2), va autoriza publicarea prospectului de emisiune. De asemenea, emiterea de actiuni trebuie autorizata si de Agentia Nationala pentru Titluri de Valoare Autorizare ce se obtine pe baza prospectului de emisiune.

b) Subscrierea actiunilor

Subscrierea de actiuni este un contract ce impune obligatii reciproce pentru partile interesate, prin care o persoana accepta oferta fondatorilor de a face parte dintr-o societate pe actiuni, aducand ca aport o suma de bani, cel putin egala cu nivelul nominal al unei actiuni al carei proprietar va deveni. Subscrierea se va face pe unul din exemplarele prospectului de emisiune vizate de judecatorul delegat.

Subscrierea va cuprinde: numele si prenumele sau denumirea, domiciliul ori sediul subscriitorului; numarul, in litere, al actiunilor subscrise; data subscrierii si declaratia expresa ca subscriitorul cunoaste si accepta prospectul de emisiune. Din acest moment, subscriitorul are calitatea de acceptant. Subscriptia trebuie sa fie ferma si irevocabila, pura si simpla, efectiva si sincera.

c) Validarea subscriptiei si aprobarea actelor constitutive ale societatii de catre adunarea constitutiva

Cel mai tarziu, in termen de 15 zile de la data inchiderii subscrierii, fondatorii vor convoca Adunarea Constitutiva, printr-o instiintare publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in doua ziare cu larga raspandire, cu 15 zile inainte de data fixata pentru adunare. Instiintarea va cuprinde locul si data adunarii, care nu poate depasi doua luni de la data inchiderii subscrierii, si precizarea problemelor care vor face obiectul discutiilor.

Adunarea constitutiva are obligatia de a verifica existenta varsamintelor, de a examina si valida raportul expertilor de evaluare a aporturilor, aproba participarile la beneficii ale fondatorilor si operatiunile incheiate in contul societatii, discuta si aproba actul constitutiv al societatii, numeste administratorii si cenzorii.

In termen de 15 zile de la data incheierii actului constitutiv, fondatorii, primii administratori sau, daca este cazul, primii membri ai directoratului si ai consiliului de supraveghere ori un imputernicit al acestora, vor cere inmatricularea societatii in registrul comertului in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea.

Cererea va fi insotita de:

– actul constitutiv al societatii;

– dovada efectuarii varsamintelor in conditiile actului constitutiv;

– dovada sediului declarat si a disponibilitatii firmei;

– in cazul aporturilor in natura subscrise si varsate la constituire, actele privind proprietatea, iar in cazul in care printre ele figureaza si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;

– actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati;

– declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a primilor administratori si, dupa caz, a primilor directori, respectiv a primilor membri ai directoratului si ai consiliului de supraveghere si, daca este cazul, a primilor cenzori, ca indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege;

– alte acte sau avize prevazute de legi speciale in vederea constituirii.

Controlul legalitatii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se inregistreaza in registrul comertului, se exercita de justitie printr-un judecator delegat. In cazul in care cerintele legale sunt indeplinite, judecatorul delegat, prin incheiere, pronuntata in termen de 5 zile de la indeplinirea acestor cerinte, va autoriza constituirea societatii si va dispune inmatricularea ei in registrul comertului, in conditiile prevazute de lege.

Societatea comerciala este persoana juridica de la data inmatricularii in Registrul Comertului. Inmatricularea se efectueaza in termen de 24 de ore de la data pronuntarii incheierii judecatorului delegat prin care se autorizeaza inmatricularea societatii comerciale.

In cazul in care constituirea societatii pe actiuni prin subscriptie publica se realizeaza prin oferta publica de valori mobiliare, nu se aplica dispozitiile din Legea nr. 31/1990 privitoare la formalitatile specifice constituirii societatii pe actiuni prin subscriptie publica, ci se aplica dispozitiile Legii nr. 52/1994, privind valorile mobiliare si bursele de valori.

2. Constituirea simultana

Constituirea simultana a societatii pe actiuni presupune semnarea actului constitutiv de catre toti actionarii care se incheie sub semnatura privata, forma autentica fiind obligatorie atunci cand printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se afla un teren.

Capitalul social trebuie sa fie simultan si integral subscris. La constituire capitalul social varsat nu poate fi mai mic de 30% din cel subscris. Varsamantul trebuie efectuat de fiecare actionar in parte, ca o concretizare a intentiei sale de a contribui material sau financiar la formarea societatii.

Cota de 30%, vizeaza aportul in numerar a carui fractionare este posibila. Aportul in natura trebuie varsat integral, nefiind de conceput o acoperire partiala a acestuia. Restul de 70% din aportul in numerar va fi varsat la data si in modul convenit in contract, in termen de 12 luni de la data inmatricularii.

Nu mai are loc adunarea constitutiva ca si in cazul subscriptiei publice, iar evaluarea aporturilor in natura se face prin consensul fondatorilor sau prin expertiza, la cererea lor. Numirea primilor administratori se face prin contractul de societate si statut cu respectarea cerintelor prevazute de art. 6 si 73 din  Legea nr. 31/1990

In concluzie, mai trebuie precizat ca, formalitatile de autorizare de catre judecatorul delegat, publicarea in Monitorul Oficial si inmatricularea in Registrul Comertului sunt aceleasi ca in cazul constituirii prin subscriptie publica.

Leave a Reply

Newsletter

Facebook

Parteneri

Unibet All
Personalizat de Jellyfish web design Timisoara